• Construcció robusta i fabricada amb acer inoxidable AISI-304.
  • Màquina construïda d’acord amb la Directiva Europea 2006/42/CE.
  • La talladora de blocs és ideal per tallar blocs de carn o producte alimentari congelat, de mides aproximades de 3 cm, pel seu posterior tractament en mescladores o picadores. Amb opció de ser alimentada amb transportador en continu.